Skip to content

HILBERT GROUP AB (PUBL) HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Hilbert Group AB:s (publ) (”Hilbert” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets B-aktier kommer handlas under kortnamnet ”HILB B” med ISIN-kod SE0016278154 och teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet "HILB TO1" med ISIN-kod SE0016798300. Första dag för handel är den 27 oktober 2021.

Kort om Hilbert
Hilbert startades under 2018 som en fondförvaltare med inriktning på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Hilbert har en diversifierad affärsmodell med fyra vertikaler – asset management, proprietary trading, equity investments och data & analytics.

Under perioden 1 januari-30 juni 2021 uppgick Bolagets omsättning till 316,588 USD med ett resultat om 238,867 USD. Per den 30 juni 2021 uppgick Bolagets balansomslutning till 580,009 USD. Under september 2021 genomförde Bolaget en pre-IPO emission som tillförde Bolaget cirka 88 MSEK till en teckningskurs om 10 SEK per unit. En unit bestod av en B-aktie och en teckningsoption att teckna en ny B-aktie.

Bolagets 10 största ägare består av bl.a. Magnus Holm (genom bolag), Niclas Sandström (genom bolag), Frode Foss-Skiftesvik (genom bolag), Björn Isberg och Derivat Invest AS. Per dagens datum har Hilbert cirka 5 400 aktieägare. Styrelse, ledande befattningshavare och större aktieägare har via utfästelse om lock up förbundit sig att inte avyttra några aktier under en period om sex (6) månader från första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market. Antal aktier som är under lock up motsvarar ca 65 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget.

Kommentar från Niclas Sandström, VD
”Vi bedömer att den starkaste tillväxtsektorn de närmaste 5-10 åren kommer att vara kryptosektorn och vi håller på att bygga en bred exponering mot denna tillgångsklass. Genom att vara ett noterat bolag kommer vi att ha större möjligheter att kapitalisera på den höga utvecklingstakt som pågår i det här segmentet,” säger Niclas Sandström.

Bakgrund och motiv
Bolagets grundare har en lång historia inom traditionell kapitalförvaltning, investeringar och riskhantering – erfarenhet som är hämtad från några av världens mest kända finansiella institut. Hilbert började som fondförvaltare under namnet Hilbert Capital och namnbytet symboliserar övergången till ett investeringsbolag som är specialiserat på digitala tillgångar och blockchain-teknologi. Hilbert drivs av en stark övertygelse om att blockchain-tekonologi och digitala tillgångar är viktiga drivkrafter för en teknikutveckling som just nu utvecklas och vilken kommer i grunden att förändra hur tjänster, företag och samhällen fungerar.

Ett av Bolagets mål är att tillhandahålla en bred exponering mot digitala tillgångar – ett annat är för är att föra institutionell noggrannhet och processtänkande till det framväxande segmentet av digital tillgångsinvestering. Den övergripande infrastrukturella mognaden av digitala tillgångar och det snabbt växande institutionella engagemanget på detta område har skapat en miljö som anses gynnsam för Hilberts val av affärsmodell. Bolaget har nått ett utvecklingsstadium i kombination med ett marknadssentiment, där den skalbara och fokuserade affärsmodellen kommer att gynnas av en notering av Bolaget:

  • Transparensen som en notering medför kommer tilltala institutionella och privata investerare.
  • Som ett noterat företag kommer tillgången till permanent kapital att möjliggöra en mer effektiv implementering av affärsmodellen och därmed en snabbare tillväxt
  • Att vara ett noterat företag kommer att öka synligheten och underlätta marknadsföringen av Bolagets produkter och tjänster.

Aktiekapital och antal aktier
Bolagets aktiekapital uppgår till 2 250 000 SEK fördelat på totalt 48 800 000 aktier, varav 8 500 000 A-aktier och 40 300 000 B-aktier.

Notering på First North Growth Market och bolagsbeskrivning
Bolagets B-aktie kommer att handlas under kortnamnet "HILB B" med ISIN-kod SE0016278154. Bolagets teckningsoption serie TO1 kommer handlas under kortnamnet ”HILB TO1” med ISIN-kod SE0016798300. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Hilbert upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.hilbert.group). För fullständig information om Bolaget hänvisas till bolagsbeskrivningen.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Sandström, VD
+46 (0) 73 756 3542
ir@hilbert.group

Om Hilbert Group AB (publ)
Hilbert Group AB är ett investeringsbolag helt fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys.

Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

Hilbert Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker HILB B) med Eminova Fondkommission (tel: 08 684 211 10, adviser@eminova.se) som Certified Adviser.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!