Skip to content

Hilbert Groups årsredovisning för 2021 har publicerats på svenska och engelska

Hilbert Group AB (publ) har i dag publicerat sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen kan laddas ned från Hilbert Group’s hemsida www.hilbert.group.

I samband med detta informerar Hilbert Group om följande ändringar i årsredovisningen för 2021, jämfört med bokslutskommunikén för 2021 publicerad den 28 februari 2022:

  • Justeringar har gjorts i koncernens balansräkning (upprättad som sammanslagna finansiella rapporter) avseende presentation av effekter från bildandet av Hilbert Group, vid Hilbert Group AB (publ):s förvärv av HC Holding Ltd med dotterbolag 2021. Den huvudsakliga effekten av justeringarna är en minskning av redovisat värde för immateriella tillgångar med ‑3 405 TSEK till 48 617 TSEK, med en motsvarande minskning av koncernens eget kapital. Justeringen har inte påverkat periodens resultat.
  • Justeringar gjorda i koncernens kassaflödesanalys avseende presentation av valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter, vilket resulterar i ett minskat kassaflöde från den löpande verksamheten med -1 723 TSEK till -3 729 TSEK och ytterligare ‑1 517 TSEK presenterat som kassaflöde från investeringsverksamheten på totalt ‑51 232 TSEK efter justeringen.
  • Rättelse av ett fel vid beräkning av Vinst per aktie för 2021, i bokslutskommunikén angivet till -0,14 SEK, vilket har korrigerats till -0,20 SEK i årsredovisningen. Felet hänför sig inte till någon förändring i periodens resultat eller i genomsnittligt antal aktier.

Hilbert Groups årsredovisning för 2021 kan laddas ner här.

För ytterligare information, var god kontakta:
Niclas Sandström, CEO Hilbert Group
+46 8 502 353 00
ir@hilbert.group

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!