Skip to content

Hilbert Groups årsredovisning för 2021 har publicerats på svenska och engelska

Hilbert Group AB (publ) har i dag publicerat sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen kan laddas ned från Hilbert Group’s hemsida www.hilbert.group.

I samband med detta informerar Hilbert Group om följande ändringar i årsredovisningen för 2021, jämfört med bokslutskommunikén för 2021 publicerad den 28 februari 2022:

  • Justeringar har gjorts i koncernens balansräkning (upprättad som sammanslagna finansiella rapporter) avseende presentation av effekter från bildandet av Hilbert Group, vid Hilbert Group AB (publ):s förvärv av HC Holding Ltd med dotterbolag 2021. Den huvudsakliga effekten av justeringarna är en minskning av redovisat värde för immateriella tillgångar med ‑3 405 TSEK till 48 617 TSEK, med en motsvarande minskning av koncernens eget kapital. Justeringen har inte påverkat periodens resultat.
  • Justeringar gjorda i koncernens kassaflödesanalys avseende presentation av valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter, vilket resulterar i ett minskat kassaflöde från den löpande verksamheten med -1 723 TSEK till -3 729 TSEK och ytterligare ‑1 517 TSEK presenterat som kassaflöde från investeringsverksamheten på totalt ‑51 232 TSEK efter justeringen.
  • Rättelse av ett fel vid beräkning av Vinst per aktie för 2021, i bokslutskommunikén angivet till -0,14 SEK, vilket har korrigerats till -0,20 SEK i årsredovisningen. Felet hänför sig inte till någon förändring i periodens resultat eller i genomsnittligt antal aktier.

Hilbert Groups årsredovisning för 2021 kan laddas ner här.

För ytterligare information, var god kontakta:
Niclas Sandström, CEO Hilbert Group
+46 8 502 353 00
ir@hilbert.group

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Hilbert Groups årsstämma ajournerad enligt plan

Vid Hilbert Group ABs årsstämma i dag beslutades, som planerat och tidigare offentliggjort, att ajournera stämman. Den fortsatta årsstämman kommer att hållas torsdagen den 15 juni kl. 10 på Advokatfirman Nerpin ABs kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Hilbert Group’s Annual General Meeting adjourned as planned

At Hilbert Group AB’s Annual General Meeting today, it was resolved, as planned and previously announced, to adjourn the Meeting. The continued Annual General Meeting will be held on Thursday, June 15 at 10 a.m. at Advokatfirman Nerpin AB’s office, Birger Jarlsgatan 2, 3rd floor in Stockholm.

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!