Skip to content

Hilbert Groups årsredovisning för 2022 har publicerats på svenska och engelska

Hilbert Group AB (publ) har i dag publicerat sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen kan laddas ned från Hilbert Groups hemsida: www.hilbert.group

I samband med detta informerar Hilbert Group om följande ändringar i årsredovisningen för 2022, jämfört med bokslutskommunikén för 2022 publicerad den 28 februari 2023:

  • En ändring har gjorts i den konsoliderade rapporten över totalresultat för att återspegla det verkliga värdet av Hilbert Groups aktieinvestering i Hayvn. Effekten är en ökning av verkligt värde uppgående till 1 923 kSEK redovisat i övrigt totalresultat och en följdändring av det redovisade värdet för finansiella tillgångar i koncerns balansräkning med samma belopp.
  • En justering har gjorts av koncernens kassaflödesanalys avseende presentation av nettoförändring av stablecoin-kryptovalutor som används som betalningsmedel i Hilbert Groups ordinarie verksamhet. Resultatet av justeringen är en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten med 3 514 kSEK och en minskning av kassaflöde från investeringsverksamheten med samma belopp.
  • Moderbolagets resultaträkning har ändrats med en nedskrivning på ‑10 952 kSEK avseende fordringar på koncernföretag. Förlustreserveringen återspeglar osäkerhet i tidpunkten för framtida kassaflöden och har beräknats i enlighet med Hilbert Groups modell för förväntade kreditförluster. Ändringen har ingen effekt på Hilbert Groups konsoliderade vinst eller förlust.

Hilbert Groups årsredovisning för 2022 kan laddas ner här.

För ytterligare information, var god kontakta:
Niclas Sandström, CEO Hilbert Group
+46 8 502 353 00
ir@hilbert.group

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Hilbert Groups årsstämma ajournerad enligt plan

Vid Hilbert Group ABs årsstämma i dag beslutades, som planerat och tidigare offentliggjort, att ajournera stämman. Den fortsatta årsstämman kommer att hållas torsdagen den 15 juni kl. 10 på Advokatfirman Nerpin ABs kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Hilbert Group’s Annual General Meeting adjourned as planned

At Hilbert Group AB’s Annual General Meeting today, it was resolved, as planned and previously announced, to adjourn the Meeting. The continued Annual General Meeting will be held on Thursday, June 15 at 10 a.m. at Advokatfirman Nerpin AB’s office, Birger Jarlsgatan 2, 3rd floor in Stockholm.

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!