Skip to content

Hilbert Groups årsredovisning för 2022 har publicerats på svenska och engelska

Hilbert Group AB (publ) har i dag publicerat sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen kan laddas ned från Hilbert Groups hemsida: www.hilbert.group

I samband med detta informerar Hilbert Group om följande ändringar i årsredovisningen för 2022, jämfört med bokslutskommunikén för 2022 publicerad den 28 februari 2023:

  • En ändring har gjorts i den konsoliderade rapporten över totalresultat för att återspegla det verkliga värdet av Hilbert Groups aktieinvestering i Hayvn. Effekten är en ökning av verkligt värde uppgående till 1 923 kSEK redovisat i övrigt totalresultat och en följdändring av det redovisade värdet för finansiella tillgångar i koncerns balansräkning med samma belopp.
  • En justering har gjorts av koncernens kassaflödesanalys avseende presentation av nettoförändring av stablecoin-kryptovalutor som används som betalningsmedel i Hilbert Groups ordinarie verksamhet. Resultatet av justeringen är en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten med 3 514 kSEK och en minskning av kassaflöde från investeringsverksamheten med samma belopp.
  • Moderbolagets resultaträkning har ändrats med en nedskrivning på ‑10 952 kSEK avseende fordringar på koncernföretag. Förlustreserveringen återspeglar osäkerhet i tidpunkten för framtida kassaflöden och har beräknats i enlighet med Hilbert Groups modell för förväntade kreditförluster. Ändringen har ingen effekt på Hilbert Groups konsoliderade vinst eller förlust.

Hilbert Groups årsredovisning för 2022 kan laddas ner här.

För ytterligare information, var god kontakta:
Niclas Sandström, CEO Hilbert Group
+46 8 502 353 00
ir@hilbert.group

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

HILBERT GROUP PUBLISHES YEAR-END REPORT FOR 2023

The fourth quarter 2023 (compared to fourth quarter 2022) Revenues amounted to kSEK 7,628.9 (kSEK 4,310.8) Operating loss (EBIT) totaled kSEK -11,435.1 (kSEK -18,214.0) Result for the period was kSEK -18,762.6 (kSEK -23,511.5) Net cash flow from operating activities amounted to kSEK -4,460.6 (kSEK 331.5) Earnings per share before and after dilution amounted to SEK…

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!