Skip to content

Kallelse till extra bolagsstämma i Hilbert Group AB

Aktieägarna i Hilbert Group AB (publ), org. nr. 559105-2948 (”Hilbert Group”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 december 2023 kl 10:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

A. Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per torsdagen den 23 november 2023, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 24 november 2023. Anmälan kan ske skriftligen per post till Hilbert Group AB, c/o Advokatfirman Nerpin, Mailbox 545, 114 11 Stockholm, eller per e-post till ir@hilbert.group, eller per telefon 08 502 353 00. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 23 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.hilbert.group.

B. Aktieägares rätt till information
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

C. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om riktad nyemission av aktier
 8. Val av ny styrelseledamot och beslut om arvode
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 

Hilbert Group offentliggjorde den 13 november 2023, genom ett pressmeddelande, att Hilbert Group beslutat att genomföra en riktad nyemission av B-aktier. Det föreslås att Hilbert Groups VD Niclas Sandström ska ha rätt att delta i nyemissionen. Denna del av nyemissionen framläggs på bolagsstämman som ett separat emissionsbeslut i enlighet med den s k Lex Leo (16 kap aktiebolagslagen). För mer information om nyemissionen och lånet hänvisas till pressmeddelandet, som finns tillgängligt på Hilbert Groups hemsida www.hilbert.group.

Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av aktier på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 16 269 SEK, genom nyemission av 325 380 B-aktier.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hilbert Groups VD Niclas Sandström.
 3. Teckningskursen ska vara 4,61 SEK per aktie.
 4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 7 december 2023.
 6. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 8 december 2023.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden, eller den som styrelseordföranden utser i sitt ställe, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Ett beslut av bolagsstämman enligt förslaget förutsätter enligt aktiebolagslagen för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot och beslut om arvode

Hilbert Group offentliggjorde den 10 oktober 2023, genom ett pressmeddelande, att en grupp aktieägare i Hilbert Group som representerar cirka 62 procent av röstetalet föreslår att Tim Grant väljs till ny styrelseledamot. De föreslår vidare att Tim Grant erhåller ett årligt styrelsearvode om 110 000 SEK. Tim Grant är CEO för Deus X (https://deusx.capital). För ytterligare information, se Hilbert Groups pressmeddelande den 10 oktober 2023, som finns tillgängligt på Hilbert Groups hemsida www.hilbert.group.

D. Övrig information 

Antal aktier och röster 

I Hilbert Group finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, d v s före registreringen av den riktade nyemissionen, totalt 52,233,737 aktier, varav 8,500,000 A-aktier (tio röster) och 43,733,737 B-aktier (en röst). Sammanlagda antalet röster uppgår till 128,733,737. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar 

De handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Hilbert Group på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm och på Hilbert Groups hemsida, www.hilbert.group, samt sänds till de aktieägare som begär det hos Hilbert Group och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2023

HILBERT GROUP AB (publ)

Styrelsen

Kontaktpersoner:
Niclas Sandström
VD Hilbert Group AB
Telefon: +46 8 502 353 00
Epost: ir@hilbert.group

Erik Nerpin
Styrelseordförande i Hilbert Group AB
Telefon: +46 70 620 73 59
Epost: erik.nerpin@advokatnerpin.com

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Hilbert Group carries out a directed share issue for payment of advisory fees

The Board of Directors of Hilbert Group AB ( (NASDAQ: HILB B), has resolved, based on the authorization by the AGM, on a directed share issue of 113,880 B-shares to ACAP Ltd. Payment for the shares is made by set-off of ACAP Ltd’s agreed fees for advice in the new share issue in March 2024.

Hilbert Group Subsidiary COIN360 Enters Strategic Partnership and Appoints Zingy Labs to Lead Global Marketing Efforts

COIN360.com, a crypto visualization and analysis platform and 60% majority-owned subsidiary of Hilbert Group AB (NASDAQ: HILB B), has formed a strategic partnership with Hong Kong based Zingy Labs – a Web3 marketing agency. The collaboration aims to elevate COIN360’s user experience and expand its global reach by leveraging Zingy Labs’ expertise in marketing and scaling services to enhance COIN360’s market presence and a full buildout of its subscription services.

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!