Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Hilbert Group AB (publ)

Årsstämma i Hilbert Group AB (publ) hölls i Stockholm dag den 24 maj 2024.

Stämman fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Följaktligen lämnas inte någon vinstutdelning.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Erik Nerpin, Frode Foss-Skiftesvik och David Butler samt nyval av Stuart Connolly till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Erik Nerpin till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor och att årligt arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125 000 kronor vardera.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen får besluta att sådana emissioner sker med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Beslut om ändring i personaloptionsprogrammet

Stämman beslutade om ändring av villkoren för intjänande av optioner i det personaloptionsprogram som införts enligt beslut av årsstämman 2023. Ändringen innebär att en tredjedel av antalet tilldelade optioner intjänas varje år under optionernas löptid och att optionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier efter intjänandet.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner (vilket inkluderar 500 000 teckningsoptioner för att säkra potentiell exponering mot sociala avgifter) för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet med de ändrade villkoren enligt beslutet ovan.

Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Sandström, CEO Hilbert Group
+46 8 502 353 00
ir@hilbert.group

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!