Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Hilbert Group AB (publ)

Årsstämman i Hilbert Group AB (publ) hölls fredagen den 27 maj 2022. Med anledning av smittspridningen av coronaviruset genomfördes den enligt ett poströstningsförfarande innebärande att aktieägarna inte deltog fysiskt på stämman.

Stämman fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Följaktligen lämnas inte någon vinstutdelning.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Erik Nerpin, Frode Foss-Skiftesvik och David Butler till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Erik Nerpin till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 110 000 kronor vardera.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen får besluta att sådana emissioner sker med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv genom att emittera finansiella instrument som likvid, alternativt för att anskaffa kapital till expansion av bolagets verksamhet.

Om ett beslut med stöd av bemyndigandet innebär avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med kontant betalning eller betalning genom kvittning får antalet emitterade aktier och/eller teckningsoptioner inte överstiga 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Sandström
CEO Hilbert Group AB
+46 (0)8 502 353 00
ir@hilbert.group

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Hilbert Group AB (publ) has carried out a directed issue of SEK 21.2 million

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE RELEASED, PUBLICATED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IN WHOLE OR IN PART, IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER, OR A SOLICITATION OF ANY OFFER, TO BUY OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES IN HILBERT GROUP AB (PUBL) IN ANY JURISDICTION. PLEASE REFER TO THE “IMPORTANT INFORMATION” SECTION BELOW.

HILBERT GROUP PUBLISHES YEAR-END REPORT FOR 2023

The fourth quarter 2023 (compared to fourth quarter 2022) Revenues amounted to kSEK 7,628.9 (kSEK 4,310.8) Operating loss (EBIT) totaled kSEK -11,435.1 (kSEK -18,214.0) Result for the period was kSEK -18,762.6 (kSEK -23,511.5) Net cash flow from operating activities amounted to kSEK -4,460.6 (kSEK 331.5) Earnings per share before and after dilution amounted to SEK…

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!