Skip to content

Rättelse: Hilbert Groups årsredovisning för 2023 har publicerats på svenska och engelska

Den version av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 som publicerades i pressmeddelande av bolaget den 3 maj 2024 innehöll inte den tillhörande revisionsberättelsen, vilket nu åtgärdas.

Årsredovisningen kan laddas ned från Hilbert Groups hemsida: www.hilbert.group

I samband med detta informerar Hilbert Group om följande ändringar i årsredovisningen för 2023, jämfört med bokslutskommunikén 2023 publicerad 28 februari 2024:

  • En ytterligare nedskrivning av immateriella tillgångar relaterade till Coin360, efter en ändring i tillämpad värderingsmetod, har redovisats i resultaträkningen med -3 795,5 kSEK, vilket påverkar rörelseresultatet (EBIT) och årets resultat med samma belopp. Följdändringen i redovisat värde för immateriella tillgångar är -3 591,2 kSEK.
  • Finansnettot uppgår till -5 944,4 kSEK, vilket är en minskning med -366,1 kSEK, relaterat till valutaomräkningseffekter på leasingskulder. Årets resultat påverkas med -366,1 kSEK.
  • En förändring har gjorts i Koncernens rapport över totalresultat för att återspegla en ytterligare nedskrivning av det verkliga värdet på Hilbert Groups aktieinvestering i Hayvn. Effekten är en minskning av verkligt värde med -9 020,9 kSEK redovisat i övrigt totalresultat och en därav följande minskning av koncernens redovisade värde för finansiella tillgångar med -8 535,4 kSEK efter valutaomräkningseffekter. Efter omvärderingen, gjord för att ta bort eventuella bedömningar och uppskattningar i värderingen tills ytterligare information framkommer, är det redovisade värdet på investeringen i Hayvn noll.
  • Total effekt av förändringarna är -13 093,0 på koncernens eget kapital, uppgående till totalt 33 472,7 kSEK, varav 21 689,2 kSEK hänförligt till moderbolagets aktieägare. Soliditeten efter förändringarna är 50 %.
  • Resultat per aktie (före och efter utspädning) hänförligt till moderbolagets aktieägare är -0,83 SEK efter förändringarna.
  • Ändringarna har ingen effekt på kassaflöde från den löpande verksamheten.

För ytterligare information, var god kontakta:
Niclas Sandström, CEO Hilbert Group
+46 8 502 353 00
ir@hilbert.group

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!